Thủ tục HC

Các danh mục niêm yết THHC của các trường

Đăng ngày: 21/04/2017

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG MN, MG, TH, THCS PHẢI NIÊM YẾT TẠI  ĐƠN VỊ

          Các thủ tục hành chính của cơ sở giáo dục (bao gồm cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập) phải niêm yết là một số thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 18/5/2016. Bao gồm các thủ tục hành chính có hoàn toàn thẩm quyền giải quyết (từ bước tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, bước thẩm định hồ sơ, lập kết quả vả trả kết quả) hoặc các thủ tục hành chính có một phần phạm vi trách nhiệm giải quyết (tiếp nhận hồ sơ của tổ chức công dân, thẩm định hồ sơ, lập kết quả thẩm định gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc được giao bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt kết quả) của cơ sở giáo dục (áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác). Danh mục các thủ tục hành chính như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CÓ HOÀN TOÀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

HOẶC CÓ MỘT PHẦN PHẠM VI TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT

CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC

(Trích Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Có hoàn toàn thẩm quyền giải quyết

Có một phần phạm vi trách nhiệm giải quyết

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Qui chế tuyển sinh

 

 

 

4

Thủ tục Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

x

 

Áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục

5

Thủ tục Xin học lại trường khác

Nếu là học sinh cũ của trường

x

Áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục

7

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

 

Áp dụng chung cho cơ sở giáo dục có học sinh THCS

8

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

x

 

Áp dụng chung cho cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học

II

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

2

Thủ tục Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

 

x

Áp dụng chung cho các cơ sở GDMN, GDPT, GDTX

3

Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi ba, bốn và năm tuổi

 

x

Áp dụng chung cho các cơ sở  giáo dục mầm non

Tùy theo phạm vi trách nhiệm giải quyết có liên quan trong các thủ tục hành chính ở danh mục nêu trên, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác thiết lập lại danh mục nêu trên cho phù hợp với đơn vị của mình để niêm yết cho đúng quy định; không đưa vào danh mục các thủ tục hành chính không có liên quan trách nhiệm giải quyết hoặc các thủ tục khác ngoài danh mục nêu trên do cơ quan, đơn vị tự đặt ra. Nếu cần có hướng dẫn công việc khác liên quan đến tổ chức, công dân không thuộc phạm vi các thủ tục hành chính nêu trên, cơ sở giáo dục niêm yết riêng tại bảng Thông báo của đơn vị.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo gửi qua email bằng file Word Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính trong danh mục trên để các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở niêm yết; các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng để niêm yết. Danh mục và nội dung thủ tục hành chính do Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đã có phân biệt rõ cho trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trường bổ túc văn hóa. Cơ sở giáo dục phải niêm toàn văn các thủ tục hành chính do Sở Giáo dục và Đào tạo gửi; không trích lược để niêm yết; không tự đặt ra thêm các yêu cầu về hồ sơ, biểu mẫu và lệ phí. Lãnh đạo, công chức, viên chức có liên quan nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính phải được nhận đầy đủ Danh mục và nội dung thủ tục hành chính để nghiên cứu, thực hiện cho đúng quy định.

 

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO