Thủ tục HC

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh

Đăng ngày: 21/04/2017

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT

CỦA TRƯỜNG TH, THCS

LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH

 (Trích Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 18/5/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố sửa đổi, bổ sung,
ban hành mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên thủ thục hành chính

Trang

1

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1

2

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

3

          Danh mục này có 02 thủ tục hành chính.

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO